RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: RESTAURANT EL CASAL, S.L -Biennal amb CIF / NIF: B59692913, d’ara endavant ENTITAT

Direcció: AVDA. REVERENDO PERRAMON, 16, 08228 – LES FONTS DE SANT QUIRZE

Correu electrònic: info@casalrestaurant.com

 

DELEGAT DE PROTECCION DE DADES

Contacte per email: info@aemol.com

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per RESTAURANT EL CASAL, SL -Biennal, atenent les sol·licituds d’informació i / o consultes plantejades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

 

LEGITIMACIÓ

RESTAURANT EL CASAL, S.L -Biennal està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

 

DESTINATARIS

No seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la / les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals es informe expressament a l’Usuari.

 

DRETS DELS USUARIS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.

Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix en passar les dades des de la ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a RESTAURANT EL CASAL, S.L -Biennal en AVDA. REVERENDO PERRAMON, 16, 08228 – LES FONTS DE SANT QUIRZE o enviant un correu electrònic a info@casalrestaurant.com

 

A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament RESTAURANT EL CASAL, S.L -Biennal aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.

 

Transferències internacionals

 

NO es realitzen transferències internacionals.

 

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

NO s’elaboren perfils, NO es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.